• Kiadványaink

    Kiadványaink

  • 1

John Wesley: Prédikációk I., II., III. (Megjelent a Wesley Szövetség gondozásában.)
Az 1720-as években az oxfordi egyetem két hallgatója, bizonyos Charles Wesley (1708-88) és bátyja, John (1703-91) megalapította a „Szent Klubot”, amelyben társaikkal az önvizsgálat és bűnbánat, a lelki-teológiai elmélkedés és a szegények iránti könyörületesség életét élték. Módszerességükért nyomban rájuk is ragasztották a „metodista” gúnynevet. Idővel a Szent Klubból kibontakozott a nagy angliai ébredés, amely hozzájárult mind a mai angolszász protestáns kegyesség kialakításához, mind a békés-egyezkedő angol társadalompolitikai eszmény elterjedéséhez, és később létrehozta a metodista egyházat.

A személyes lelki tapasztalásra összpontosító metodista ébredésben a legfontosabb szerepet a mozgalom vezéralakjának, John Wesleynek az igehirdetése vitte. Prédikálásában Wesley egyebek közt két újítást vezetett be: egyrészt a templomi szószékről – eme prédikátort védő bástyáról – lejött, s kivonult a szabad ég alá, elébe menve hallgatóságának. Így Nagy-Britanniának csaknem minden szegletét bejárta, de különösen az ekkoriban megsokasodó angol városok proletár nyomornegyedeit, ahová a hagyományos angol gyülekezeti rendszer nem ért el. Ebből következett másik újítása: egyszerű embereknek egyszerű nyelven kellett szólnia. Igehirdetéseit tehát sallangoktól, szóvirágoktól mentesen, a világosságot, következetességet és tömörséget hangsúlyozó (voltaképpen klasszicista) retorikai eszmény szerint szerkesztette. Elsőre úgy tűnhet, Wesley prédikációiból nem szól más, csak az örökkévaló, színtiszta evangélium, de alaposabb olvasás után kiderül: igehirdetései ezer szállal kötődnek a korszak nagy teológiai, filozófiai, ismeretelméleti kérdéseihez és vitáihoz. Wesley korának egyik legműveltebb elméje volt, szüntelenül tanult és olvasott (útjai során lóháton!), és sem hite, sem tudása nem engedte, hogy durván leegyszerűsített igazságokat vessen oda a mindennapi ember elé (mondván, hogy „ez közérthető”, „kicsit naiv, de szeretik az emberek”). Wesley időtlenségét és egyszerűségét a szenvedve elnyert tudás kiérlelt, letisztult bölcsessége – evangéliumi bölcsessége – teszi.

Igehirdetéseinek kiadásában Wesleyt az a szándék is hajtotta, hogy prédikátortársainak amolyan dogmatikai és retorikai vezérfonalat adjon, mértéket mutasson fel; ezért kapta a még életében kiválogatott 52 igehirdetése a Prédikációk nevet (Standard Sermons). A Prédikációk teljes anyagának magyar fordítását tartalmazó mind három kötet megjelent.

Predikaciok I 200Prédikációk I., megrendelhető: 1 990 Ft
predikaciok II 200Prédikációk II., megrendelhető: 1 790 Ft
Predikaciok III 200Prédikációk III., megrendelhető: 1 990 Ft

Megrendelhető a három kötet egyben: www.hitkapcsolatok.hu